درس ۱ – اشخاص در زبان ترکی استانبولی

آموزش اشخاص در ترکی استانبولی
(تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴)
فارسیTürkçe 
‫منben
‫من و توben ve sen
‫هردوی ماbiz ikimiz
‫او،خودش  (مرد)(o, kendisi (erkek
‫آن مرد و آن زن (o (erkek) ve o (kadın
‫هردوی آنهاonlar ikisi
‫ آن مردerkek, adam
‫ آن زنkadın
‫آن بچهçocuk
‫یک خانوادهbir aile
‫خانواده منbenim ailem
‫خانواده من اینجاست. Benim ailem burada
‫من اینجا هستم.Ben buradayım
‫تو اینجا هستی.Sen buradasın
‫آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست.O (erkek için) burada ve o (kadın için) burada
‫ما اینجا هستیم.Biz buradayız
‫شما اینجا هستید.Sizler buradasınız
‫همه آنها اینجا هستند.Onlar hepsi buradalar
5/5 ( 1 بازدید )

دیدگاه ها بسته شده است