(تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴)

Sayılar

صفر تا ده

sıfır ۰
bir ۱
iki ۲
üç ۳
dört ۴
beş ۵
altı ۶
Yedi ۷
Sekiz ۸
Dokuz ۹
on ۱۰

نکته

برای عدد  ۱۱ باید  دو عدد ، ده و یک را کنار هم بگوییم  On bir

برای عدد  ۱۲ باید  دو عدد،  ده و دو را کنار هم بگوییم  On iki

برای عدد  ۱۳ باید  دو عدد،  ده و سه را کنار هم بگوییم On üç

برای عدد  ۱۴ باید  دو عدد،  ده و چهار را کنار هم بگوییم On dört

و این روش به همین شکل ادامه پیدا میکند.

عدد شصت و پنج خواهد شد altmış beş

 

برای اعداد ۳ رقمی یا بیشتر هم فرقی نمی کند .

چهار صد و سی و پنج  dört yüz otuz beş

 

 

 

On bir ۱۱
On iki ۱۲
. . . . . . . . . .
Yirmi ۲۰
Otuz ۳۰
kırk ۴۰
Elli ۵۰
altmış ۶۰
yetmiş ۷۰
Seksen ۸۰
Doksan ۹۰

 

yüz ۱۰۰
Yüz bir ۱۰۱
. . . . . . . . . .
iki yüz ۲۰۰
üç yüz ۳۰۰
dört Yüz ۴۰۰
Beş Yüz ۵۰۰
Beş Yüz bir ۵۰۱
. . . . . . . . . .
altı Yüz ۶۰۰

 

 

 

 

هزار تا صد هزار

bin هزار
Bin on üç هزار و سیزده
iki bin دو هزار
on bin ده هزار
yirmi beş bin بیست و پنج هزار
Yüz bin صد هزار

 

 

Dört yüz yetmiş iki چهار صد و هفتاد و دو
Dokuz yüz elli bir نه صد و پنجاه و یک
Bin üç هزار و سه
Altı bin dokuz yüz seksen iki شش هزار و نه صد و هشتاد و دو
On bin ده هزار
Bin dokuz yüz altmış iki هزارو نه صد وشصت و دو
On bin beş yüz ده هزار و پانصد
Kırk yedi bin altı yüz elli beş چهل و هفت هزار شش صد و پنجاه و پنج
Elli bin otuz beş پنجاه هزار و سی و پنج
Bir milyon üç yüz elii bin یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار
 üç milyon dört yüz doksan yedi bin سه میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار

 

4.5/5 ( 8 بازدید )

دیدگاه ها بسته شده است