اموزش زبان ترکی استانبولیدپارتمان ترکی استانبولی

درس ۶ – اعداد در زبان ترکی استانبولی – شمارش اعداد به ترکی

(تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹)

در این مقاله به آموزش اعداد در زبان ترکی میپردازیم.

سایر آموزش ها و دروس رایگان زبان ترکی استانبولی بر روی سایت ZABAN360  قرار گرفته است که میتوان گفت بهترین منبع آموزش ترکیست

Sayılar

صفر تا ده

sıfır۰
bir۱
iki۲
üç۳
dört۴
beş۵
altı۶
Yedi۷
Sekiz۸
Dokuz۹
on۱۰

نکته

برای عدد  ۱۱ باید  دو عدد ، ده و یک را کنار هم بگوییم  On bir

برای عدد  ۱۲ باید  دو عدد،  ده و دو را کنار هم بگوییم  On iki

برای عدد  ۱۳ باید  دو عدد،  ده و سه را کنار هم بگوییم On üç

برای عدد  ۱۴ باید  دو عدد،  ده و چهار را کنار هم بگوییم On dört

و این روش به همین شکل ادامه پیدا میکند.

عدد شصت و پنج خواهد شد altmış beş

 

برای اعداد ۳ رقمی یا بیشتر هم فرقی نمی کند .

چهار صد و سی و پنج  dört yüz otuz beş

 

 

On bir۱۱
On iki۱۲
. . . . .. . . . .
Yirmi۲۰
Otuz۳۰
kırk۴۰
Elli۵۰
altmış۶۰
yetmiş۷۰
Seksen۸۰
Doksan۹۰

صدگان ها در ترکی استانبولی 

yüz۱۰۰
Yüz bir۱۰۱
. . . . .. . . . .
iki yüz۲۰۰
üç yüz۳۰۰
dört Yüz۴۰۰
Beş Yüz۵۰۰
Beş Yüz bir۵۰۱
. . . . .. . . . .
altı Yüz۶۰۰

 

 

اعداد هزار تا صد هزار در ترکی استانبولی 

binهزار
Bin on üçهزار و سیزده
iki binدو هزار
on binده هزار
yirmi beş binبیست و پنج هزار
Yüz binصد هزار

 

بخوانید
مکالمه در تاکسی به زبان ترکی استانبولی

 

Dört yüz yetmiş ikiچهار صد و هفتاد و دو
Dokuz yüz elli birنه صد و پنجاه و یک
Bin üçهزار و سه
Altı bin dokuz yüz seksen ikiشش هزار و نه صد و هشتاد و دو
On binده هزار
Bin dokuz yüz altmış ikiهزارو نه صد وشصت و دو
On bin beş yüzده هزار و پانصد
Kırk yedi bin altı yüz elli beşچهل و هفت هزار شش صد و پنجاه و پنج
Elli bin otuz beşپنجاه هزار و سی و پنج
Bir milyon üç yüz elii binیک میلیون و سیصد و پنجاه هزار
 üç milyon dört yüz doksan yedi binسه میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار

لیست سایر دروس آموزشی زبان ترکی استانبولی

 

درس هفدهم _ مضاف و مضاف الیه در ترکی استانبولی

درس شانزدهم _ صرف فعل بودن زبان ترکی استانبولی

درس پانزدهم _ آموزش زمان گذشته ساده سوالی زبان ترکی استانبولی

درس چهاردهم _ زمان گذشته ساده منفی درترکی استانبولی

درس سیزدهم _ آموزش زمان گذشته ساده درزبان ترکی استانبولی

درس دوازدهم _ آموزش ساعت زبان ترکی استانبولی

درس یازدهم _ اعداد اصلی و ترتیبی در زبان ترکی استانبولی

درس دهم- پسوند های مهم در زبان ترکی استانبولی

درس نهم _ سوالی زمان حال ساده در زبان ترکی استانبولی

درس هشتم – زمان حال ساده منفی در زبان ترکی استانبولی

درس هفتم – زمان حال ساده در زبان ترکی استانبولی

درس ششم – ضمایر فاعلی و ضمایر ملکی در زبان ترکی استانبولی

درس پنجم – آموزش حرف اضافه (در) در زبان ترکی استانبولی

درس چهارم – آموزش پسوند سوالی کردن در زبان ترکی استانبولی

درس سوم – آموزش ضمایر اشاره در زبان ترکی استانبولی

درس دوم _ آموزش جمع بستن در زبان ترکی استانبولی

درس اول – آموزش الفبای زبان ترکی استانبولی به همراه تلفظ ، فیلم و تمرین

 

بخوانید
درس 2 - اعضای خانواده در زبان ترکی استانبولی
4.2/5 (9 نظر)
برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن