اموزش زبان ترکی استانبولیدپارتمان ترکی استانبولی

درس ۶ – اعداد در زبان ترکی استانبولی – شمارش اعداد به ترکی

در این مقاله به آموزش اعداد در زبان ترکی میپردازیم.

سایر آموزش ها و دروس رایگان زبان ترکی استانبولی بر روی سایت ZABAN360  قرار گرفته است که میتوان گفت بهترین منبع آموزش ترکیست

Sayılar

صفر تا ده

sıfır ۰
bir ۱
iki ۲
üç ۳
dört ۴
beş ۵
altı ۶
Yedi ۷
Sekiz ۸
Dokuz ۹
on ۱۰

نکته

برای عدد  ۱۱ باید  دو عدد ، ده و یک را کنار هم بگوییم  On bir

برای عدد  ۱۲ باید  دو عدد،  ده و دو را کنار هم بگوییم  On iki

برای عدد  ۱۳ باید  دو عدد،  ده و سه را کنار هم بگوییم On üç

برای عدد  ۱۴ باید  دو عدد،  ده و چهار را کنار هم بگوییم On dört

و این روش به همین شکل ادامه پیدا میکند.

عدد شصت و پنج خواهد شد altmış beş

 

برای اعداد ۳ رقمی یا بیشتر هم فرقی نمی کند .

چهار صد و سی و پنج  dört yüz otuz beş

 

 

On bir ۱۱
On iki ۱۲
. . . . . . . . . .
Yirmi ۲۰
Otuz ۳۰
kırk ۴۰
Elli ۵۰
altmış ۶۰
yetmiş ۷۰
Seksen ۸۰
Doksan ۹۰

صدگان ها در ترکی استانبولی 

yüz ۱۰۰
Yüz bir ۱۰۱
. . . . . . . . . .
iki yüz ۲۰۰
üç yüz ۳۰۰
dört Yüz ۴۰۰
Beş Yüz ۵۰۰
Beş Yüz bir ۵۰۱
. . . . . . . . . .
altı Yüz ۶۰۰

 

 

اعداد هزار تا صد هزار در ترکی استانبولی 

bin هزار
Bin on üç هزار و سیزده
iki bin دو هزار
on bin ده هزار
yirmi beş bin بیست و پنج هزار
Yüz bin صد هزار

 

بخوانید
شرایط معدل و سن بورسیه تحصیلی ترکیه 2021 - 2020

 

Dört yüz yetmiş iki چهار صد و هفتاد و دو
Dokuz yüz elli bir نه صد و پنجاه و یک
Bin üç هزار و سه
Altı bin dokuz yüz seksen iki شش هزار و نه صد و هشتاد و دو
On bin ده هزار
Bin dokuz yüz altmış iki هزارو نه صد وشصت و دو
On bin beş yüz ده هزار و پانصد
Kırk yedi bin altı yüz elli beş چهل و هفت هزار شش صد و پنجاه و پنج
Elli bin otuz beş پنجاه هزار و سی و پنج
Bir milyon üç yüz elii bin یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار
 üç milyon dört yüz doksan yedi bin سه میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار

لیست سایر دروس آموزشی زبان ترکی استانبولی

 

درس هفدهم _ مضاف و مضاف الیه در ترکی استانبولی

درس شانزدهم _ صرف فعل بودن زبان ترکی استانبولی

درس پانزدهم _ آموزش زمان گذشته ساده سوالی زبان ترکی استانبولی

درس چهاردهم _ زمان گذشته ساده منفی درترکی استانبولی

درس سیزدهم _ آموزش زمان گذشته ساده درزبان ترکی استانبولی

درس دوازدهم _ آموزش ساعت زبان ترکی استانبولی

درس یازدهم _ اعداد اصلی و ترتیبی در زبان ترکی استانبولی

درس دهم- پسوند های مهم در زبان ترکی استانبولی

درس نهم _ سوالی زمان حال ساده در زبان ترکی استانبولی

درس هشتم – زمان حال ساده منفی در زبان ترکی استانبولی

درس هفتم – زمان حال ساده در زبان ترکی استانبولی

درس ششم – ضمایر فاعلی و ضمایر ملکی در زبان ترکی استانبولی

درس پنجم – آموزش حرف اضافه (در) در زبان ترکی استانبولی

درس چهارم – آموزش پسوند سوالی کردن در زبان ترکی استانبولی

درس سوم – آموزش ضمایر اشاره در زبان ترکی استانبولی

درس دوم _ آموزش جمع بستن در زبان ترکی استانبولی

درس اول – آموزش الفبای زبان ترکی استانبولی به همراه تلفظ ، فیلم و تمرین

 

4.2/5 (9 نظر)