آموزش زبان چینیدپارتمان زبان چینی

درس سوم – اشخاص در زبان چینی

(تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸)
فارسی中文
‫من
‫من و تو我和你
wǒ hé nǐ
‫هردوی ما我们两人 / 俩
wǒmen liǎng rén/ liǎ
‫او (مرد)
‫آن مرد و آن زن他和她
tā hé tā
‫هردوی آنها他们两人 / 俩
tāmen liǎng rén/ liǎ
‫ آن مرد男人
nánrén
‫ آن زن女人
nǚrén
‫آن بچه孩子
háizi
‫یک خانواده一个家庭
yīgè jiātíng
‫خانواده من我的家庭 / 我的家人
wǒ de jiātíng/ wǒ de jiārén
‫خانواده من اینجاست.我的家庭在这里 。
wǒ de jiātíng zài zhèlǐ.
‫من اینجا هستم.我在这里。
Wǒ zài zhèlǐ.
‫تو اینجا هستی.你在这里。
Nǐ zài zhèlǐ.
‫آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست.他在这里和她在这里。
Tā zài zhèlǐ hé tā zài zhèlǐ.
‫ما اینجا هستیم.我们在这里。
Wǒmen zài zhèlǐ.
‫شما اینجا هستید.你们在这里。
Nǐmen zài zhèlǐ.
‫همه آنها اینجا هستند.他们都在这里。
Tāmen dōu zài zhèlǐ.

 

0/5 (0 نظر)
بخوانید
موسسه علم و فن آوری فراز دانش کیان (پزشکی چین)
برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن