آموزش زبان

درس سوم – اشخاص در زبان چینی

فارسی 中文
‫من
‫من و تو 我和你
wǒ hé nǐ
‫هردوی ما 我们两人 / 俩
wǒmen liǎng rén/ liǎ
‫او (مرد)
‫آن مرد و آن زن 他和她
tā hé tā
‫هردوی آنها 他们两人 / 俩
tāmen liǎng rén/ liǎ
‫ آن مرد 男人
nánrén
‫ آن زن 女人
nǚrén
‫آن بچه 孩子
háizi
‫یک خانواده 一个家庭
yīgè jiātíng
‫خانواده من 我的家庭 / 我的家人
wǒ de jiātíng/ wǒ de jiārén
‫خانواده من اینجاست. 我的家庭在这里 。
wǒ de jiātíng zài zhèlǐ.
‫من اینجا هستم. 我在这里。
Wǒ zài zhèlǐ.
‫تو اینجا هستی. 你在这里。
Nǐ zài zhèlǐ.
‫آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست. 他在这里和她在这里。
Tā zài zhèlǐ hé tā zài zhèlǐ.
‫ما اینجا هستیم. 我们在这里。
Wǒmen zài zhèlǐ.
‫شما اینجا هستید. 你们在这里。
Nǐmen zài zhèlǐ.
‫همه آنها اینجا هستند. 他们都在这里。
Tāmen dōu zài zhèlǐ.

 

Rate this post
سوالی دارید؟ در واتساپ با ما صحبت کنید!
پیام در واتساپ گاما
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید