درس سوم – اشخاص در زبان چینی

نویسنده مقاله :

فارسی 中文
‫من
‫من و تو 我和你
wǒ hé nǐ
‫هردوی ما 我们两人 / 俩
wǒmen liǎng rén/ liǎ
‫او (مرد)
‫آن مرد و آن زن 他和她
tā hé tā
‫هردوی آنها 他们两人 / 俩
tāmen liǎng rén/ liǎ
‫ آن مرد 男人
nánrén
‫ آن زن 女人
nǚrén
‫آن بچه 孩子
háizi
‫یک خانواده 一个家庭
yīgè jiātíng
‫خانواده من 我的家庭 / 我的家人
wǒ de jiātíng/ wǒ de jiārén
‫خانواده من اینجاست. 我的家庭在这里 。
wǒ de jiātíng zài zhèlǐ.
‫من اینجا هستم. 我在这里。
Wǒ zài zhèlǐ.
‫تو اینجا هستی. 你在这里。
Nǐ zài zhèlǐ.
‫آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست. 他在这里和她在这里。
Tā zài zhèlǐ hé tā zài zhèlǐ.
‫ما اینجا هستیم. 我们在这里。
Wǒmen zài zhèlǐ.
‫شما اینجا هستید. 你们在这里。
Nǐmen zài zhèlǐ.
‫همه آنها اینجا هستند. 他们都在这里。
Tāmen dōu zài zhèlǐ.

 

0/5 (0 نظر)
اشتراک گذاری در شبکه ای اجتماعی
مطالب پیشنهادی
لیستی از مطالبی که شاید شما بپسندید
دیدگاه ها