آموزش زبان چینیدپارتمان زبان چینی

درس چهارم- اعضای خانواده در زبان چینی

(تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۶)

 

 

فارسی中文
‫پدربزرگ祖父 / 外祖父
zǔfù/ wàizǔfù
 

‫مادربزرگ祖母 / 外祖母
zǔmǔ/ wàizǔmǔ
 

‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ)他和她
tā hé tā
 

‫پدر父亲
fùqīn
 

‫مادر母亲
mǔqīn
 

‫او (پدر) و او (مادر)他和她
tā hé tā
 

‫پسر儿子
érzi
 

‫دختر女儿
nǚ’ér
 

‫او (پسر) و او (دختر)他和她
tā hé tā
 

‫برادر哥哥 / 弟弟
gēgē/ dìdì
 

‫خواهر姐姐 / 妹妹
jiějiě/ mèimei
 

‫او (برادر) و او (خواهر)他和她
tā hé tā
‫عمو, دایی叔叔 / 伯父 /舅舅/ 姑父 叔叔 / 伯父 /舅舅/ 姑父
shūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu shūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu
 

‫عمه, خاله阿姨 / 婶婶 / 舅妈 / 姨妈 / 姑妈
āyí/ shěnshen/ jiùmā/ yímā/ gūmā
‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه)他和她
tā hé tā
‫ما یک خانواده هستیم.我们是一个家庭 / 我们是一家人。
wǒmen shì yīgè jiātíng/ wǒmen shì yījiā rén.
‫خانواده کوچک نیست.这是个不小的家庭。
Zhè shìgè bù xiǎo de jiātíng.
‫خانواده بزرگ است.这是一个大家庭。
Zhè shì yīgè dà jiātíng.
5/5 (2 نظر)
بخوانید
بهترین کلاس زبان چینی در تهران | آموزشگاه زبان چینی در تهران | استاد زبان چینی در تهران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن