آموزش زبان چینیزبان چینی

درس چهارم- اعضای خانواده در زبان چینی

 

 

فارسی 中文
‫پدربزرگ 祖父 / 外祖父
zǔfù/ wàizǔfù
 

‫مادربزرگ 祖母 / 外祖母
zǔmǔ/ wàizǔmǔ
 

‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ) 他和她
tā hé tā
 

‫پدر 父亲
fùqīn
 

‫مادر 母亲
mǔqīn
 

‫او (پدر) و او (مادر) 他和她
tā hé tā
 

‫پسر 儿子
érzi
 

‫دختر 女儿
nǚ’ér
 

‫او (پسر) و او (دختر) 他和她
tā hé tā
 

‫برادر 哥哥 / 弟弟
gēgē/ dìdì
 

‫خواهر 姐姐 / 妹妹
jiějiě/ mèimei
 

‫او (برادر) و او (خواهر) 他和她
tā hé tā
‫عمو, دایی 叔叔 / 伯父 /舅舅/ 姑父 叔叔 / 伯父 /舅舅/ 姑父
shūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu shūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu
 

‫عمه, خاله 阿姨 / 婶婶 / 舅妈 / 姨妈 / 姑妈
āyí/ shěnshen/ jiùmā/ yímā/ gūmā
‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه) 他和她
tā hé tā
‫ما یک خانواده هستیم. 我们是一个家庭 / 我们是一家人。
wǒmen shì yīgè jiātíng/ wǒmen shì yījiā rén.
‫خانواده کوچک نیست. 这是个不小的家庭。
Zhè shìgè bù xiǎo de jiātíng.
‫خانواده بزرگ است. 这是一个大家庭。
Zhè shì yīgè dà jiātíng.
Rate this post
سوالی دارید؟ در واتساپ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید