اموزش زبان ترکی استانبولیدپارتمان ترکی استانبولی

درس ۲ – اعضای خانواده در زبان ترکی استانبولی

فارسیTürkçe 
‫پدربزرگbüyükbaba 


‫مادربزرگbüyükanne 

‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫پدرbaba 

‫مادرanne 

‫او (پدر) و او (مادر)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫پسرerkek çocuk, oğul 

‫دخترkız çocuk 

‫او (پسر) و او (دختر)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫برادرerkek kardeş 

‫خواهرkız kardeş 

‫او (برادر) و او (خواهر)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫عمو, داییamca, dayı 

‫عمه, خالهteyze, hala 

‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫ما یک خانواده هستیم.Biz bir aileyiz 

‫خانواده کوچک نیست.Aile küçük değil 

‫خانواده بزرگ است.Aile büyük 

4/5 (5 نظر)
بخوانید
مترجم زبان گرجی در تهران تفلیس باتومی شیراز بوشهر یزد کرمان

نوشته های مشابه