درس ۴ – در مدرسه ،مکالمات رایج در مدرسه در زبان ترکی استانبولی

( ۹۵/۱۲/۱۳)
فارسی Türkçe  
‫ما کجا هستیم؟ ?Neredeyiz  

‫ما در مدرسه هستیم. Okuldayız  

‫ما کلاس درس داریم Dersimiz var
‫آنها دانش آموزان هستند. Bunlar öğrencidir
‫این خانم معلم است. (Bu, öğretmen (kadın için
‫این کلاس درس است. Bu, sınıf
‫ما چکار می کنیم؟ ?Ne yapıyoruz
‫ما درس میخوانیم. Öğreniyoruz
‫ما یک زبان یاد میگیریم. Bir dil öğreniyoruz
‫من انگلیسی یاد میگیرم. Ben İngilizce öğreniyorum
‫تو اسپانیایی یاد میگیری. Sen İspanyolca öğreniyorsun
‫او (مرد) آلمانی یاد میگیرد.  o (erkek) Almanca öğreniyor
‫ما فرانسوی یاد میگیریم. Biz Fransızca öğreniyoruz
‫شما ایتالیایی یادمیگیرید. Siz İtalyanca öğreniyorsunuz
‫آنها روسی یاد میگیرند. Onlar Rusça öğreniyorlar
‫یادگیری زبان جالب است. Dil öğrenmek ilginçtir
‫ما میخواهیم انسانها را بفهمیم. İnsanları anlamak istiyoruz
‫ما میخواهیم با انسانها صحبت کنیم. İnsanlar ile konuşmak istiyoruz

 

0/5 ( 0 بازدید )