دوره   سطح    طول دوره ساعت تاریخ شروع 
3 روز زوج پکیج کامل

A1 –B1

7 ماه کاری 21-18 7/12/1398
3 روز فرد پکیج کامل

A1 –B1

7 ماه کاری 18-15 16/02/1399
پنجشنبه و جمعه پکیج کامل

A1 –B1

10 ماه  و2 هفته کاری 18-15

13-10

1/03/1399
5/5 (1 نظر)
موسسه گاما موسسه گاما