دوره   سطح    طول دورهساعت تاریخ شروع 
۳ روز زوجپکیج کامل

A1 –B1

۷ ماه کاری۲۱-۱۸۷/۱۲/۱۳۹۸
۳ روز فردپکیج کامل

A1 –B1

۷ ماه کاری۱۸-۱۵۱۶/۰۲/۱۳۹۹
پنجشنبه و جمعهپکیج کامل

A1 –B1

۱۰ ماه  و۲ هفته کاری۱۸-۱۵

۱۳-۱۰

۱/۰۳/۱۳۹۹
0/5 (0 نظر)
Call Now Button
بستن