دوره   سطح    طول دوره ساعت تاریخ شروع 
۳ روز زوج پکیج کامل

A1 –B1

۷ ماه کاری ۲۱-۱۸ ۷/۱۲/۱۳۹۸
۳ روز فرد پکیج کامل

A1 –B1

۷ ماه کاری ۱۸-۱۵ ۱۶/۰۲/۱۳۹۹
پنجشنبه و جمعه پکیج کامل

A1 –B1

۱۰ ماه  و۲ هفته کاری ۱۸-۱۵

۱۳-۱۰

۱/۰۳/۱۳۹۹
0/5 (0 نظر)