حذف شرط: مکالمات مربوط به گرفتن تاکسی در زبان ترکی مکالمات مربوط به گرفتن تاکسی درترکی استانبولی