نحوه ارزشیابی مدارک

معیار و نحوه ارزشیابی مدارک پزشکی دانشگاه های خارج از کشور

نویسنده مقاله :

معيارهاي كلي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههاي خارج از كشور

معيارهاي كلي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههاي گروه پزشكي خارج از كشور بر اساس محورهاي زيرا نجام مي پذيرد:

1. معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل بر اساس ضوابط قانوني وزارت متبوع

2. طول مدت دوره تحصيلي در مقاطع رشته هاي مختلف

3. محتواي برنامه دوره هاي آموزي و ميزان واحدها و دروس (علوم پايه و باليني) گذرانده شده

4. نوع امتحانات گذرانده شده كه منجر به اخذ مدرك گرديده است

5. اظهار نظر سرپرستي دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل به كشور مربوطه

6. كاتالوگ و ساير مستندات مربوط به رشته و دانشگاه

بديهي است تعيين اعتبار دانشگاه مي تواند مختص به تعيين اعتبار تمام يا تعدادي از رشته هاي تحصيلي و يا مقاطع خاصي از يك رشته تحصيلي در دانشگاه مورد نظر باشد.


پزشکی عمومی


معیارهای ارزشیابی:

• معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط قانونی وزارت متبوع

• طول مدت دوره تحصیلی و محتوای برنامه دوره های آموزشی

• نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک گردیده است

• قبولی در امتحانات داخلی مورد نظر در ایران

ملاک های ارزشیابی از نظر طول دوره تحصیلی:

1. حداقل طول دوره تحصیلی در مقطع دکترای پزشکی عمومی 6 سال (2 سال علوم پایه و 4 سال بالینی)

2. حداقل طول دوره کارورزی در مقطع دکترای پزشکی عمومی به مدت 18 ماه

مراحل ارزشیابی

مدارک تحصیلی دانش آموختگان متقاضی ارزشیابی در ابتدا توسط کارشناسان اداره کل دانش آموختگان از نظر صحت صدور مدارک ، معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل و مدت تحصیل بررسی و در صورت تایید جهت اخذ تصمیم به کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی پزشکی عمومی ارجاع و به شرح ذیل اتخاد تصمیم می گردد:

1- مدارک تحصیلی متقاضیان در کمیسیون ارزشیابی پزشکی مجدداً از نظر معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل، طول دورة تحصیل (حداقل 6 سال طول دوره تحصیلی) بررسی و درصورتی که مورد تایید قرار گیرد متقاضی بصورت واجد شرایط شرکت در امتحان پیش کارورزی (پره انترنی) شناخته می گردد و توسط اداره کل دانش آموختگان جهت شرکت در امتحان پیش کارورزی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معرفی می شود.

تبصره 1: حداقل طول دوره تحصیلی گذرانده شده مورد قبول (پس از کسر دوره کارورزی طی شده در خارج از کشور) جهت شرکت متقاضیان در امتحان پیش کارورزی 6 سال می باشد.

تبصره 2: متقاضیانی که طول دوره تحصیلی آنان (علوم پایه و بالینی) کمتراز 6 سال باشد جهت شرکت در امتحان پیش کارورزی ملزم به طی کسر دوره تحصیلی محاسبه شده می باشند. تعیین بخشهای آموزشی دوره تحصیلی به عهده کمیسیون ارزشیابی پزشکی است. بدیهی است طول مدت دوره مذکور از مدت کارورزی متقاضی کسر نخواهد گردید.

تبصره 3: دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی دانشگاههای خارج از کشور که دارای گواهی قبولی در امتحانات زیر باشند از شرکت در امتحان پیش کارورزی معاف می باشند:

• تمام مراحل ECFMG و یا USMLE آمریکا و کانادا

• تمام مراحل امتحان PLAB رشته پزشکی انگلستان

• کنکور انترنی فرانسه

• امتحان نهایی سایر دانشگاههای خارج از کشور که به تایید شورایعالی ارزشیابی رسیده باشد.

2- مدارک تحصیلی متقاضیانی که پس از شرکت در امتحان پیش کارورزی موفق به دریافت نمره قبولی شوند جهت تعیین طول مدت کارورزی مجدداً در کمیسیون ارزشیابی پزشکی مطرح می گردد و بر اساس دانشگاه محل تحصیلی و طول دوره کارورزی گذرانده شده در دانشگاه محل تحصیل خارج از کشور، مدت دوره کارورزی متقاضی تعیین وجهت گذراندن دوره مذکور به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور معرفی می گردد.

تبصره 1: حداقل طول دوره کارورزی لازم در مقطع پزشکی عمومی 18 ماه می باشد.

تبصره 2: در مورد متقاضیانی که پس از اتمام دوره دانشجوئی (علوم پایه و بالینی) ، دوره کارورزی را در مراکز آموزشی معتبر دانشگاههای خارج از کشور نگذرانده باشند در صورت قبولی در امتحان پیش کارورزی ملزم به طی 18 ماه دوره کارورزی در یکی از مراکز آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور هستند.

تبصره 3: دانش آموختگان رشته پزشکی دانشگاههای خارج از کشور که دارای یکی از شرایط زیر باشند از گذراندن دوره کارورزی مدت 18 ماه معاف بوده و صرفاً جهت آشنائی با نظام آموزشی بهداشتی درمانی کشور ایران ملزم به طی سه ماه دوره کارورزی در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی ایران می باشد:

• دارندگان گواهینامه پزشکی عمومی آمریکا و کانادا

• کسانیکه دوره یکساله HOUSE JOB و دوره دو ساله (Senior HouseOfficer) و یک سال کار عملی بعنوان REGISTRAR را در مراکز آموزش پزشکی انگلستان انجام داده باشند.

• افرادی که دوره 18 ماهه (ARZT IN PRAKTIKUM (AIP را در آلمان (بیمارستانهای رسمی دانشگاهی) طی نموده باشند.

• داشتن گواهینامه Doctorat En Medicine فرانسه

• داشتن گواهینامه های پزشکی عمومی سایر کشورهای که اعتبار گواهینامه به تائید شورای عالی ارزشیابی رسیده باشد.

تبصره 4: کسانیکه نتوانند در امتحان پیش کارورزی قبول شوند در صورت درخواست ارزشیابی در یکی از مقاطع لیسانی یا فوق لیسانس براساس ضوابط و شرایط انتقال در هر یک از دو مقطع همانند دانشجویان مردودی داخل کشور در مورد آنان عمل خواهد شد.

تبصره 5: ضوابط ارزشیابی فوق برای دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی که از تاریخ 28/4/77 شروع به تحصیل نموده اند قابل اجرا می باشد.

رشته های مختلف تخصصی پزشکی

• اعتبار دانشگاه محل تحصیل دوره دکترای پزشکی عمومی و دوره تخصصی در خارج ازکشور بر اساس ضوابط وزارت متبوع

• طول دوره رشته تحصیلی و محتوای برنامه های دوره آموزشی و سمت متقاضی در طی دوره تخصصی

• مشخصات و نحوه اخذ مدرک تخصصی و نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک گردیده است.

اصل مهم: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های تخصصی پزشکی منوط به انجام ارزشیابی و تائید مقطع دوره دکترای پزشکی عمومی متقاضی و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع دکترای حرفه ای پزشکی می باشد.

دوره های فوق تخصصی

• معتبر بودن دانشگاه و مرکز آموزشی محل تحصیل دوره فوق تخصصی بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

• مرتبط بودن عنوان رشته فوق تخصصی طی شده با عنوان مقطع تحصیلی (بورد تخصصی) قبلی متقاضی طبق ضوابط و مقررات آموزشی داخل کشور

• طول و محتوای برنامه آموزشی رشته فوق تخصصی و سمت متقاضی در طی دوره فوق تخصصی در خارج از کشور

اصل مهم: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های فوق تخصصی خارج از کشور منوط به انجام ارزشیابی و تائید مقطع تخصصی (دانشنامه تخصصی) و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع تخصصی (بورد) رشته گذرانده شده می باشد.

دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ)

• معتبر بودن دانشگاه و مرکز آموزشی محل تحصیل دوره آموزش تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

• مرتبط بودن عنوان رشته تکمیلی تخصص پزشکی (فلوشیپ) طی شده با عنوان مقطع تحصیلی (رشته تخصصی-بورد) قبلی متقاضی، طبق ضوابط و مقررات دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

• طول و محتوای برنامه های آموزشی رشته تحصیلی

• سمت متقاضی در طی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

اصل مهم: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دورههای تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) منوط به انجام ارزشیابی مقطع دوره تخصصی پزشکی متقاضی و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع تخصصی (بورد) بعنوان پیش نیاز رشته مربوطه می باشد. طول مدت دوره تکمیلی مورد قبول حداقل 12 ماه آموزش تمام وقت می باشد.


دندانپزشکی


معیارهای ارزشیابی:

• معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

• داشتن دیپلم کامل متوسطه

• شرایط ورود به دوره دندانپزشکی عمومی

• طول و محتوای برنامه تحصیلی

 

مراحل ارزشیابی:

1- مدارک تحصیلی دانش آموختگان متقاضی ارزشیابی ابتدا توسط کارشناسان اداره کل امور دانش آموختگان از نظر صحت صدور، معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بررسی و در صورت تایید جهت تعیین ارزش به کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی اداره کل امور دانش آموختگان ارجاع می گردد.

2- مدارک تحصیلی متقاضیان در کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی از نظر معتبربودن دانشگاه محل تحصیل و طول دوره تحصیلی بررسی میگردد و در صورت تایید تحصیلات گذرانده شده ارزشیابی لازم بعمل آمده و متقاضیان واجد شرایط شرکت در دوره تکمیلی شناخته می گردند

تبصره: تعیین تعداد واحدهای درسی ضروری در دوره تکمیلی و لزوم تدوین پایان نامه بر اساس دانشگاه محل تحصیل، طول دوره آموزشی و واحدهای درسی گذرانده شده، توسط کمیسیون دندانپزشکی صورت می گیرد.

3- پس از ارزشیابی اولیه، چنانچه متقاضی واجد شرایط شرکت در دوره تکمیلی گردد، جهت گذراندن دوره تکمیلی (با ذکر تعداد و نوع واحدهای ضروری) به دبیرخانه شورای آموزشی دندانپزشکی و تخصصی معرفی میگردد.

4- کلیه افراد معرفی شده به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی طبق ضوابط آن دبیرخانه به دانشگاههای علوم پزشکی کشور معرفی می گردند.

5- مدارک تحصیلی متقاضیانی که با موفقیت دوره تکمیلی تعیین شده را گذرانده اند، همراه با گواهی و ریز نمرات رسمی طی دوره تکمیلی توسط دانشگاه محل تحصیل که به تایید دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی رسیده است در کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی مطرح و تعیین ارزش میگردد.

تبصره: کلیه دانش آموختگان رشته دندانپزشکی پس از قبولی در امتحانات مربوطه و طی دوره های تکمیلی و اخذ عنوان دکتری دندانپزشکی می توانند خدمات درمانی خود را ارائه نمایند.

رشته‌های ‌مختلف ‌تخصصی‌ دندانپزشکی‌

• معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل دورة تخصصی در خارج از کشور بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

• طول دوره رشته تحصیلی و محتوای برنامه های آموزشی و عنوان یا سمت متقاضی در طی دوره تخصصی شرایط ورود به دوره تخصص دندانپزشکی

اصل: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های تخصصی دندانپزشکی منوط به انجام ارزشیابی و تایید مقطع دوره دکترای دندانپزشکی عمومی متقاضی و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع دکترای دندانپزشکی عمومی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده دانش آموختگان رشته دندانپزشکی در مقطع تخصصی خارج از کشور که مدارک آنان از یکی از دانشگاههای معتبر مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر گردیده باشد:

1. اصل آخرین مدرک تحصیلی خارجی که صحت صدور و تعلق آن به شخص به تصدیق و تایید (مهر و امضاء نمایندگی ج.ا.ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.

2. فتوکپی از پشت و روی اصل آخرین مدرک تحصیلی تخصصی.

3. اصل ریزنمرات تحصیلی برای کشورهایی که از طرف دانشگاه ریز نمره صادر می نمایند که به تایید نمایندگی (ج.ا.ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.

4. فتوکپی از ریز نمرات

5. اصل گواهی و فتوکپی طول دوره با ذکر برنامه آموزشی که از طرف دانشگاه محل تحصیل صادر شده باشد و به تایید نمایندگی (ج . ا. ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.

6. ارائه اصل گواهی و فتوکپی آن در صورت داشتن عنوان یا پست در حین تحصیل در کشور مربوطه که از مراکز معتبر آموزشی دانشگاه یا سازمان نظام پزشکی صادر و به تایید نمایندگی (ج.ا.ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.

7. اصل پایان نامه تحصیلی (تز) و خلاصه ای از آن حداکثر در دو برگ و فتوکپی آن

8. اصل و فتوکپی گواهی و شرط ورود به دوره تخصصی صادر از دانشگاه محل تحصیل که به تایید نمایندگی (ج.ا.ا) درکشور مربوطه رسیده باشد.

9. کاتالوگ دانشکاه محل تحصیل

10. فتوکپی تمام صفحات شناسنامه و کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم در مورد آقایان (در صورت دارا بودن)

11. اصل و فتوکپی مدرک قبلی (دکتری دندانپزشکی) در ایران یا خارج

تبصره: دانش آموختگان خارج از کشور رشته دندانپزشکی مقطع تخصص در صورتیکه مدرک قبلی آنان صادره از یکی از دانشگاههای معتبر در خارج از کشور بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد ملزم به ارائه کلیه مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی رشته دندانپزشکی در مقطع عمومی می باشند که پس از ارزشیابی مقطع عمومی برابر نظر کمیسیون های مربوطه بررسی مدرک تخصصی امکان پذیر می باشد.

12. ترجمه رسمی کلیه مدارک برای کشورهای غیر انگلیسی زبان

تبصره: کلیه مدارک تحصیلی خارجی پس از تایید (مهر و امضاء) نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه می بایست به تایید (مهر و امضاء) وزارت امور خارجه ایران نیز رسیده باشد.


داروسازي


ضوابط عمومي ارزشيابي مدارك بر اساس موارد مندرج در بخش پزشكي عمومي خواهد بود.

مصوبه بيست و يكمين جلسه شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 28/10/81 در خصوص ارزشيابي مدارك تحصيلي و نحوه ادامه تحصيل دانشجويان و فارغ التحصيلان خارج از كشور رشته داروسازي

1. مغايرت مصوبات جلسات پانزدهم و شانزدهم شوراي آموزش داروسازي با مصوبات شوراي دبيران و شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي ، در جلسه آنيده شوراي آموزش داروسازي و تخصصي اصلاح شود.

2. دانشجوي مقطع كارشناسي داروسازي (B.S) خارج از كشور ، پس از انتقال به داخل جهت ادامه تحصيل بايستي تغيير رشته به رشته ديگري در مقطع كارشناسي بدهد.

3. دانشجوي مقطع دكتراي عمومي داروسازي خارج از كشور مي‌تواند پس از انتقال به داخل در مقطع دكتراي عمومي داروسازي ادامه تحصيل بدهد.

4. فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي داروسازي داخل كشور و يا خارج از كشور ، مدرك كارشناسي داروسازي دريافت مي‌كنند و نمي‌توانند در مقطع دكتراي عمومي داروسازي ادامه تحصيل دهند.

5. فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد داروسازي خارج از كشور مي‌توانند در مقطع Ph.D. رشته هاي مرتبط داخل كشور (پس از قبولي در آزمونهاي ورودي) ادامه تحصيل دهند.

علوم پایه پزشکی MS,BS و Ph.D.

شرايط لازم: سنوات تحصيلي، تعداد واحداهاي گذرانده شده معدل، در صورت داشتن پايان نامه، تحقيقاتي بودن آن مي باشد.

ساير مدارك دانشگاهي دريافتي با نظر كميسيونهاي ارزشيابي و براساس مصوبات شوراي عالي ارزشيابي تعيين ارزش مي گردد.

تبصره: كسانيكه از تاريخ 1/1/81 به بعد مقطع Ph.D. را در يكي از دانشگاههاي خارج از كشور شروع نموده اند ملزم به كذرانده Course بر اساس سيستم آموزشي داخل كشور مي باشند، در غير اينصورت مدارك آنان بعنوان دكتري (Ph.D) پژوهشي تعيين ارزش ميگردد.

 

لطفا سوالات خود را همینجا زیر همین پست مطرح کنید تا پاسخ مناسب دریافت کنید..


سامانه ارزشیابی وزارت بهداشت سایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ارزشیابی مدارک تحصیلی وزارت علوم اداره کل امور دانش آموختگان تلفن مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر حمید اکبری وزارت بهداشت امور فارغ التحصیلان وزارت بهداشت تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم

0/5 (0 نظر)
اشتراک گذاری در شبکه ای اجتماعی
مطالب پیشنهادی
لیستی از مطالبی که شاید شما بپسندید
دیدگاه ها
سوالی دارید؟ از ما بپرسید..
×