اعضای خانواده در زبان ترکی استانبولی

درس 2 – اعضای خانواده در زبان ترکی استانبولی

نویسنده مقاله :

فارسیTürkçe درس 2 - اعضای خانواده در زبان ترکی استانبولی
‫پدربزرگbüyükbaba 


‫مادربزرگbüyükanne 

‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫پدرbaba 

‫مادرanne 

‫او (پدر) و او (مادر)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫پسرerkek çocuk, oğul 

‫دخترkız çocuk 

‫او (پسر) و او (دختر)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫برادرerkek kardeş 

‫خواهرkız kardeş 

‫او (برادر) و او (خواهر)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫عمو, داییamca, dayı 

‫عمه, خالهteyze, hala 

‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه)(o ve o (erkek ve kadın için 

‫ما یک خانواده هستیم.Biz bir aileyiz 

‫خانواده کوچک نیست.Aile küçük değil 

‫خانواده بزرگ است.Aile büyük 

0/5 (0 نظر)
اشتراک گذاری در شبکه ای اجتماعی
مطالب پیشنهادی
لیستی از مطالبی که شاید شما بپسندید
دیدگاه ها