درس چهارم- اعضای خانواده در زبان چینی

نویسنده مقاله :

 

 

فارسی 中文
‫پدربزرگ 祖父 / 外祖父
zǔfù/ wàizǔfù
 

‫مادربزرگ 祖母 / 外祖母
zǔmǔ/ wàizǔmǔ
 

‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ) 他和她
tā hé tā
 

‫پدر 父亲
fùqīn
 

‫مادر 母亲
mǔqīn
 

‫او (پدر) و او (مادر) 他和她
tā hé tā
 

‫پسر 儿子
érzi
 

‫دختر 女儿
nǚ’ér
 

‫او (پسر) و او (دختر) 他和她
tā hé tā
 

‫برادر 哥哥 / 弟弟
gēgē/ dìdì
 

‫خواهر 姐姐 / 妹妹
jiějiě/ mèimei
 

‫او (برادر) و او (خواهر) 他和她
tā hé tā
‫عمو, دایی 叔叔 / 伯父 /舅舅/ 姑父 叔叔 / 伯父 /舅舅/ 姑父
shūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu shūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu
 

‫عمه, خاله 阿姨 / 婶婶 / 舅妈 / 姨妈 / 姑妈
āyí/ shěnshen/ jiùmā/ yímā/ gūmā
‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه) 他和她
tā hé tā
‫ما یک خانواده هستیم. 我们是一个家庭 / 我们是一家人。
wǒmen shì yīgè jiātíng/ wǒmen shì yījiā rén.
‫خانواده کوچک نیست. 这是个不小的家庭。
Zhè shìgè bù xiǎo de jiātíng.
‫خانواده بزرگ است. 这是一个大家庭。
Zhè shì yīgè dà jiātíng.
5/5 (1 نظر)
اشتراک گذاری در شبکه ای اجتماعی
مطالب پیشنهادی
لیستی از مطالبی که شاید شما بپسندید
دیدگاه ها